Po–Pá 8.00–17.00 h
BAZENY.cz

Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu)

Reklamační formulář online naleznete ZDE.


Všeobecná ustanovení

Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek společnosti ALBIXON a.s. se sídlem Zbraslavská 55/5a, 159 00 Praha 5, Česká republika, DIČ CZ26117274, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13162 (dále jen „Prodávající“) a upravuje způsob a podmínky uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) spotřebního zboží (dále jen „zboží“ nebo „věc“) zakoupeného v internetovém obchodě (e-shopu) na adrese www.bazeny.cz. Kupujícím se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí výlučně Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice uvedená v Obchodních podmínkách.  

Objednáním zboží Kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Odpovědnost prodávajícího

I. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující věc převzal:
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

II. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, přičemž Prodávající není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
Bod II. se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a Kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

III. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Práva z odpovědnosti za vady zboží

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího (převzetí), byť se projeví až později. Kupující má právo vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.
V případě zjevného poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je Kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce do přepravního listu a převzetí odmítnout, popř. zboží vybalit a překontrolovat. Kupující je též povinen zkontrolovat, zda zboží souhlasí s objednávkou, a to zejména co do druhu a množství. Převzetí zboží bez zápisu o vadě do přepravního listu je považováno za důkaz, že zboží bylo dodáno správně, v odpovídajícím množství a bez zjevného poškození. O případném poškození dodávaného zboží a odmítnutí převzetí zásilky je Kupující povinen neprodleně informovat také Prodávajícího. Po převzetí zboží je Kupující povinen si zboží prohlédnout a případnou vadu oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit.
Při osobním odběru zboží je Kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady ihned uplatnit u Prodávajícího.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vada či poškození po převzetí zboží vzniklo:

 1. mechanickým poškozením
 2. nesprávným skladováním
 3. nesprávnou údržbou
 4. užíváním nebo neodbornou instalací v rozporu s instrukcemi Prodávajícího uvedenými v Instalačních a uživatelských příručkách, Návodech na provoz a údržbu apod.  nebo užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání
 5. zásahem Kupujícího
 6. běžným opotřebením nebo přirozeným procesem stárnutím materiálu
 7. v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího, zejména v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů (např. poruchou v elektrické síti)
 8. používáním v neodpovídajících podmínkách s přítomnými biologickými, chemickými, tepelnými nebo jinými fyzikálními vlivy prostředí na barevnost a jiné vlastnosti materiálu, jako zejména působením vysokých teplot nad přípustnou mez, neudržováním kvality bazénové vody v hodnotách pH (6,5-7,6) a volného chloru dle teploty vody (do 28°C 0,3-06 mg/l, do 32°C 0,5-0,8 mg/l a u přesahující 32°C 0,7-1,0 mg/l.), působením chemických látek i působením chemických látek v ovzduší, hromaděním srážkové nebo bazénové vody v kolejišti zastřešení, přítomností a existencí řas, kondenzací vodních par v komůrkách materiálu použitého pro výplně zastřešení, vniknutím hmyzu apod.
 9. nebo pokud se používáním zboží po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že je nemožné reklamovanou vadu posoudit
 10. nebo to jednoznačně vyplývá z povahy věci.

Odpovědnost Prodávajícího za vady se u zboží prodávaného za nižší cenu nevztahuje na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána a u použitého zboží na opotřebení odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí Kupujícím, neboť se nejedná o vadu věci.
Je-li obsahem balení či předmětem koupě zboží s omezenou životností (např. žárovky bazénových světel, měřící sondy, elektrody úprav bazénových vod, pojistky, vyměnitelné těsnění všech částí technologických komponentů, opotřebitelné části bazénových vysavačů a bazénového příslušenství, pohyblivé mechanické části, kluzné části, plastové krytky, záslepky apod.), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že doba odpovědnosti za vady se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.
Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně spolu s kupní smlouvou na jiné placené zboží, nelze odpovědnost Prodávajícího za vady uplatnit. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.


Uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamaci zboží může Kupující uplatnit osobně ve všech pobočkách Prodávajícího nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu ALBIXON, a.s. - e-shop bazeny.cz, Tlustice 253, 268 01 HOŘOVICE.
V případě, že Kupující bude zasílat zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží včetně kompletního příslušenství do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. K reklamovanému zboží je vždy nutné přiložit řádně vyplněný reklamační protokol, jehož vzor je k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího, nebo který prodávající zašle Kupujícímu na vyžádání. Fotografie nebo video rozsahu poškození a zabalené zásilky před předáním kurýrní službě Kupující zašle spolu s vyplněným reklamačním protokolem na e-mail info@bazeny.cz
Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od přijetí zboží a podkladů pro reklamaci, pokud se Prodávající s Kupující nedohodnou na delší lhůtě. Prodávající v této lhůtě rovněž informuje Kupujícího o vyřízení reklamace. Za tím účelem uvede Kupující v reklamačním protokolu kontaktní údaj, prostřednictvím kterého ho bude Prodávající o vyřízení reklamace informovat. V případě, že Kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku).
Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží nebo jeho součásti silně znečištěno nebo není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem či jiným vhodným způsobem, a to prostřednictvím kontaktního údaje, který Kupující uvedl pro informování o způsobu vyřízení reklamace. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu.
Reklamační formulář je k dispozici ke stažení ZDE.


Závěrečná ustanovení

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 6. ledna 2023 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
 
Jak vybrat ten správný bazén?

Jak vybrat ten správný bazén?

Podívejte se na hlavní rozdíly mezi skimmerovým a přelivovým bazénem a zjistěte, jaké jsou přednosti našeho revolučního materiálu ALBISTONE®.

 • Autorizovaný e-shop
 • Výhodné akce
 • Většina produktů skladem
 • Rychlé doručení
 • Platba kartou
 • Více než 30 let zkušeností