Po–Pá 8.00–17.00 h
BAZENY.cz

Obchodní podmínky

1. Úvodní informace

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku platí při nákupu v internetovém obchodě www.bazeny.cz provozovaném obchodní společností
ALBIXON a.s., se sídlem Zbraslavská 55, 159 00 Praha 5, IČ 26117274
zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 13162
e-mail: eshop@albixon.cz
telefon: 251 094 140
www.bazeny.cz
(dále jen „prodávající“).
 1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 
 2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a oboje jsou vyhotoveny v českém jazyce. V kupní smlouvě lze sjednat ujednání, od obchodních podmínek odlišná, mající před ustanoveními obchodních podmínek přednostní uplatnění. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž novým zněním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 3. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami řádně a dostatečně seznámil, a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou uloženy na stránkách internetového obchodu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.
 4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako NOZ). 
 5. Spotřebitelem je ve smyslu § 419 NOZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka (čl. 3.) učiněná kupujícím na www.bazeny.cz je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky prodávajícím. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení o přijetí objednávky“ na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce či prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku. Kupující je povinen zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v potvrzení o přijetí objednávky jiný údaj, než který v objednávce uvedl kupující, je povinen neprodleně kontaktovat telefonicky nebo emailem prodávajícího. Objednávka a potvrzení jejího doručení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany smluvního vztahu mohou seznámit. 
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku umožňující individuální jednání při uzavírání kupní smlouvy, a zároveň dává výslovný souhlas k použití automatického telefonního systému, faxového přístroje a automatickému rozesílání elektronické pošty. Veškeré náklady, které vzniknou kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 3. Prodávající není jakkoliv povinen k uzavření kupní smlouvy, a to zejména s osobami, které již dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu či obchodní podmínky. Tuto skutečnost kupující bere na vědomí a je s ní srozuměn.
 4. Prodávající zajišťuje doručení objednaného zboží (věci) pouze v rámci území České republiky.
 5. Jednotlivé uzavřené kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány a nejsou přístupné nezúčastněným třetím stranám.


3. Způsob objednání a cena zboží včetně platebních podmínek

 1. Internetový obchod prodávajícího obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen a informací o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu, či do vyprodání zásob. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající má možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Kupující pro objednání zboží vyplní tzv. “objednávkový formulář” (dále jen “objednávka”) obsahující zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Kupujícímu je umožněno před odesláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn v závislosti na typu objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky se zavazuje k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.
 3. Kupující uhradí prodávajícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou cenu zboží v Korunách českých (zkratka Kč) a případné náklady spojené s dodáním zboží takto:
  • A. Platba dobírkou
   Cenu za zboží uhradí kupující v hotovosti při jeho převzetí přepravci (např. řidiči přepravní služby GEIS atd.). 
  • B. Platba předem bezhotovostním převodem
   Prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu údaje pro platbu zboží (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) Po úspěšném provedení platby bude zaslán kupujícímu email s potvrzením o platbě a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.
  • C. Platba hotově
   V hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího.
  • D. Platba pomocí platební brány GP Webpay
   Kupující provede platbu prostřednictvím platební brány GP Webpay. Po úspěšném provedení platby bude zaslán kupujícímu email s potvrzením o platbě.
 4. Prodávající má v jednotlivém případě, zejména je-li cena zboží vyšší, právo požadovat před předáním (odesláním) zboží úhradu jím stanové zálohy na cenu zboží nebo celé ceny zboží.
 5. Kupující je společně s kupní cenou povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, kdy není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 6. V případě platby v hotovosti v provozovně či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 7. Prodávající ohledně plateb provedených na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu po uhrazení ceny zboží daňový doklad či doklad o zakoupení zboží, a to v případech, kdy je to v obchodním styku obvyklé nebo stanoveno obecně závaznými právními předpisy.
 8. Prodávající poskytuje na e-shopu různé slevy. Slevové akce se nesčítají.

   4. Dodání a přeprava zboží

   1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Za převzetí zboží u kupujícího, který je podnikatelem, se považuje i okamžik jeho předání prvnímu dopravci (přechod nebezpečí škody na věci). Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilé zhoršení přechází na kupujícího odevzdáním zboží.
   2. Místo dodání zboží je adresa na území České republiky, kterou kupující uvedl v objednávce. Náklady na dopravu (včetně všech poplatků) hradí kupující.
   3. Kupující si v objednávce určí jeden z prodávajícím nabízených způsobů doručení zboží, které jsou rovněž uvedeny na www.bazeny.cz/moznosti-doruceni. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   4. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 0,15 % denně z ceny neodebraného zboží. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   5. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či o jiném poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné uvedené poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti.
   6. Kupující vždy řádně zkontroluje obsah zásilky (balíku) při jejím převzetí. Pokud zásilka nebo její obsah vykazuje znaky poškození, sepíše kupující ihned protokol o poškození zásilky s dopravcem. Došlo-li k poškození zboží dopravou bez známek poškození obalu, oznámí kupující tuto skutečnost prodávajícímu nejpozději do 1 pracovního dne od dodání zásilky. Vždy je vhodné vyfotit poškození a poslat pořízený snímek prodávajícímu emailem k důkazu o nároku kupujícího z případné reklamace.
   7. Dodací lhůta je sjednána v kupní smlouvě. V případě platby předem bankovním převodem se doba doručení počítá od připsání částky na účet prodávajícího. Po uzavření objednávky bude kupujícímu zaslán informační e-mail o přijetí objednávky a následně informace o připravované expedici zboží.

   5. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

   1. Kupující, je-li spotřebitelem, má právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží.
   2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, tj. zasláním emailu prodávajícímu na info@bazeny.cz, zasláním dopisu na adresu sídla prodávajícího, v telefonním hovoru i vrácením zboží spolu s jednoznačným prohlášením.  
   3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
   4. Prodávající vrátí jakoukoliv platbu kupujícímu až po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání skutečnosti, že kupující zboží odeslal zpět prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastala první z těchto skutečností.
   5. Zboží je kupující povinen vrátit nepoškozené, nepoužité a kompletní spolu s originálním dokladem o koupi (fakturou) na adresu:
   ALBIXON, a.s. -  e-shop bazeny.cz
   Tlustice 253
   268 01 HOŘOVICE

   a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, přičemž  tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před jejím uplynutím.
   1. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně  jeho funkčnosti.
   2. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE.

   6. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

   1. Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny či zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající má v takovém případě vůči kupujícímu právo na náhradu přepravného a ostatních nákladů spojených s vrácením zboží.
   2. Prodávající má rovněž právo od smlouvy odstoupit, pokud je ukončena výroba zboží nebo jeho dodávka na trh, z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. Prodávající oznámí odstoupení kupujícímu prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, a nelze-li tak učinit, pak případně způsobem určeným kupujícím.

   7. Odpovědnost za vady

   1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí) nebo vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí těmito obchodními podmínkami a v ostatním ustanoveními občanského zákoníku.
   2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (to neplatí, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel) nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
   3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
   4. Je-li kupující spotřebitelem, platí, že,
    • prodávající odpovídá kupujícímu, že věc (zboží) při převzetí nemá vady, přičemž kupující je oprávněn vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí,
    • má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění dodáním nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné,
    • kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud   
     a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
     b) se vada projeví opakovaně,
     c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
     d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
    
   1. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující v provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě že, reklamace nebude v této lhůtě vyřízena a kupující je spotřebitelem, pak může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem jeho reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, jakož i o provedení opravy zboží a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží).
   2. Kupující je povinen zboží převzít do jednoho měsíce od oznámení prodávajícího o vyřízení reklamace provedením opravy nebo odmítnutím reklamace. V případě nevyzvednutí zboží v této lhůtě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % z kupní ceny nevyzvednutého zboží za každý den prodlení s vyzvednutím. Prodávající oznámí kupujícímu vyřízení reklamace telefonicky, SMS, nebo e-mailem. 
   3. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí těmito obchodními podmínkami a v ostatním ustanoveními občanského zákoníku a reklamačním řádem prodávajícího zveřejněným na www.bazeny.cz.
   4. Reklamační formulář je k dispozici ke stažení ZDE.
   5. Prodávající nabízí ve svém sortimentu i zboží 2. jakosti - repasované zboží. Toto zboží je označeno jako repasované na e-shopu, i ve faktuře. Na toto zboží se vztahuje zkrácená doba pro vytknutí vady, která činí jeden rok od převzetí věci.
   6. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Kupující a prodávající se dohodli, že rozhodující mimosoudní institucí bude Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na adrese https://adr.coi.cz/cs.

   8. Poprodejní servis

   1. Prodávající zajišťuje placený poprodejní servis zboží zakoupeného v jeho internetovém obchodě www.bazeny.cz následujícím způsobem.

   2. V případě, že si kupující pouze zakoupí zboží a jeho montáž si provede sám, resp. si montáž zajišťuje sám, kupující dané zboží demontuje a zašle jej přepravní službou prodávajícímu na adresu:  

   ALBIXON, a.s. - e-shop bazeny.cz
   Tlustice 253
   268 01 HOŘOVICE
   nebo jej osobně předá prodávajícímu na kterékoliv provozovně prodávajícího.
   1. V případě, že si kupující zakoupí zboží společně s montáží, tj. montáž na sjednaném místě zajišťuje prodávající, prodávající na žádost kupujícího provede servis zboží na tomto místě montáže. 

   2. Výjimku tvoří zastřešení, které je servisováno na místě montáže vždy, i když si jeho montáž provedl (zajistil) kupující sám.

   3. Pokud je zboží zasíláno přepravní službou nebo se jedná o servis na místě montáže, je kupující povinen nejprve kontaktovat zákaznickou podporu prodávajícího na email: podpora@albixon.cz nebo tel.: 477 070 711, přičemž kupující uvede požadavek na servis včetně případné závady zboží. Je také vhodné současně připojit doklad o koupi zboží. Servisní list ke stažení ZDE.

   4. Kupující je povinen předložit prodávajícímu doklad o koupi zboží nejpozději s předáním zboží nebo v případě servisu na místě nejpozději před započetím servisu, jinak servis nebude proveden.

   1. Cenu za provedení poprodejního servisu sjednají prodávající a kupující před jeho provedením s tím, že prodávající může požadovat úhradu této ceny před zahájením servisu.

   2. Ustanovení tohoto oddílu neplatí pro řešení oprávnění reklamace uplatněné kupujícím v zákonné době, pro kterou platí reklamační řád prodávajícího.

   9. Ochrana osobních údajů

   1. Informace o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a splnění smlouvy uzavřené prostřednictvím www.bazeny.cz jsou ZDE.
   2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu osobní-udaje@bazeny.cz, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
   3. Prodávající prohlašuje, že je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem: 00072047.

   10. Závěrečná ustanovení

   1. Vzájemné vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
   2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 NOZ.  
   3. Kupující bere na vědomí, že koupí zboží, které je v nabídce prodávajícího, nevznikají kupujícímu žádná práva na používání firemních či obchodních názvů a log, registrovaných značek či patentů prodávajícího a jiných osob, není-li stanoveno jinak. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
   4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
   5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
   6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
   7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


   Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2.2.2023.

   Jak vybrat ten správný bazén?

   Jak vybrat ten správný bazén?

   Podívejte se na hlavní rozdíly mezi skimmerovým a přelivovým bazénem a zjistěte, jaké jsou přednosti našeho revolučního materiálu ALBISTONE®.

   • Autorizovaný e-shop
   • Výhodné akce
   • Většina produktů skladem
   • Rychlé doručení
   • Platba kartou
   • Více než 30 let zkušeností